X
تبلیغات
GIS.RS

LOGO

سنجش از دور وسیستم های اطلاعات جغرافیایی
 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 1:4 بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد
ارزيابي کارايي انواع روش های طبقه بندی درختي جهت استخراج نقشه کاربری اراضي
با استفاده از داده های ماهواره ای و GIS درمنطقه بیاباني مهران


*حسن فتحي زاد، صالح آرخي، غلامرضا خسروی

1- دانشجوی کارشناسي ارشد بیابان زدایي دانشگاه ایلام -
Hasan_fathizadah@yahoo.com

چکیده

يكي از كاربرد هاي عمده داده هاي ماهواره اي طبقه بندي پوشش سطح زمين ميباشد. طي سالهاي گذشته يك تعداد الگوريتم هاي طبقه بندي براي طبقه بندي داده هاي سنجش از دور ابداع شده اند. قابل توجه ترين آنها شامل روشهاي حداكثر احتمال، روشهاي شبكه عصبي مصنوعي و طبقه بندي هاي درختي ميباشد. در اين مطالعه، ابتدا تصحيحات هندسي و راديومتري بر روي داده هاي ETM+ سال 2007 صورت گرفت. سپس با بازديدهاي ميداني ، طبقات مختلف كاربري اراضي تعريف و نمونه هاي آموزشي انتخاب گرديد. در اين مطالعه، هدف اصلي مقايسه سه الگوريتم انشعاب روش طبقه بندي درختي براي طبقه بندي پوشش سطح زمين منطقه بياباني مهران ميباشد. نتايج حاصل از ارزيابي دقت تصاوير طبقه بندي شده نشان داد كه روش طبقه بندي انشعاب جيني يا ضريب كاپاي 87/65 و دقت كل 73/33 % داري بالاترين دقت مي باشد وبعد از آن طبقه بندي انشعاب آنترپي و انشعاب نسبت بهره با ضريب كاپاي 85/13 و82/16 و دقت كل 72/12 و 68/41% قرار دادرند. در اين تحقيق، بالاترين دقت طبقه بندي مربوط به طبقه بندي درختي با روش انشعاب جيني بود.


كلمات كليدي: طبقه بندي درختي، انشعاب جيني، انشعاب آنتروپي، انشعاب نسبت بهره، منطقه مهران
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، 1391


 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 12:59 بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد
مقايسه روشهاي شبکه عصبی مصنوعی آرتمپ فازي و پرسپترون چند لايه در تهيه لايه كاربري اراضی در منطقه بيابانی مهران با استفاده از RS , GIS

*1. حسن فتحي زاد ، صالح آرخی، عطا صفری، حجت دلبازی کش


1- دانشجوی کارشناسي ارشد بيابانزدايي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ايلام
Email: hasan_fathizadah@yahoo.com
چكیده
امروزه تصاوير سنجش از دور به عنوان جديدترين اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمين و کاربریهای اراضي شناخته شده است. اين تصاوير به جهت ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومي بودن و امکان پردازش در تهيه نقشههای کاربری اراضي از اهميت بالايي برخوردارند. از اينرو در گوشه و کنار جهان از اين تصاوير برای تهيه نقشههای کاربری اراضي استفاده ميشود. در اين تحقيق،  هدف مقايسه دو روش جهت تهيه نقشه کاربری اراضي و پوشش با استفاده از تصاوير ماهواره لندست ميباشد. پييش از اسيتفاده از دادههای ماهوارهای ابتدا تصحيحات راديومتری و هندسي بر روی تصوير 2002 سنجنده +ETM صورت گرفت. سيس بيا بازدييدميداني، طبقات مختلف کاربری و پوشش اراضي تعريف و نمونههای آموزشي انتخاب گرديد. از کليه باندها به جز باند 6 برای طبقه بندی نظارت شده استفاده شد. نتايج حاصل از ارزيابي، صحت تصاوير طبقهبندی شده را نشان داد و الگوريتم فازی با ضريب کاپيا ی 68 از دقت بالاتری برخوردار بوده است. 88/68 درصد نسبت به الگوريتم پرسسترون چند لايه با ضريب کاپای  81/96 از دقت بالاتری برخوردار بوده است.

كلمات كليدي: کاربری اراضي، ماهواره لندست، طبقهبندی نظارت شده، الگوريتم فازی، الگوريتم پرسسترون چند لايه

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، 1391


 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 12:53 بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد

*حسن فتحي زاد1،  حاجی کریمی2 ، محسن توکلی3

1 - دانشجوی کارشناسي ارشد بيابانزدايي، دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام 

  Email: Hasan_fathizadah@yahoo.com

چکیده

بررسی فرسایش پذیري حوضه هاي آبخیز از جمله مباحث مهم و اساسی براي اعمال مدیریت مناسب در حوضه ها میباشد. در هر واحد هیدرولوژیک، پدیده مذکور، خود به عوامل و عناصر محتلفی وابسته بوده و بعبارتی براي شناخت دقیقتر آن، عوامل پایه و اساسی دیگر نیاز می باشد. یکی از عوامل اصلی و پایه اي در حوضه آبخیز، خصوصیات زمین شناسی آن می باشد. ویژگیهاي ذاتی واحدهاي سنگ شناسی عموما تابع ترکیب کانی شناسی و بافت است که عمده عوامل مؤثر و تعیین کننده در پتانسیل هوازدگی و فرسایش پذیري سازندها می باشند . بررسی حساسیت واحدهاي سنگ و خاك به فرسایش در این حوزه بر مبناء ویژگیهاي ذاتی سنگ انجام گرفته است . براي این منظور استعداد فرسایش پذیري حوضه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این مقاله سعی شده است ارتباط سازند های زمین شناسی با فرسایش پذیري حوزه آبخیز دویرج مورد بررسی قرار گیرد.

 

کلمات کليدي: زمین شناسی، فرسایش پذیری، حوزه آبخیز دویرج

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، 1391

                  
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 11:30 قبل از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد

عطااله کاویان، فاطمه جلیلیان، عطا صفری، حسن فتحی ­زاد


چکيده

پيچيدگي فرآيند و اشكال مختلف فرسايش، پراكنش مكاني و زماني آن و همچنين نبود و يا كمبود آمار و اطلاعات در اغلب حوزه­هاي آبخيز، استفاده از مدل­هاي تجربي مبتني بر متغيرهاي در دسترس را ضروري مي­نمايد. تعيين عوامل مؤثر بر فرسايش و پيش­بيني مقدار فرسايش خاك، نخستين گام در ارائه راهكارهاي حفاظت خاك مي­باشد. محدودیت ثبت آمار و پراکنش نامناسب ایستگاه­های رسوب­سنجی ضرورت استفاده از مدل­های تجربی را ایجاب می­نماید. در این تحقیق، که در حوزه آبخیز بابلرود انجام پذیرفت، جهت برآورد میزان فرسایش و رسوب تولیدی از دو مدل Douglas و Musgrave استفاده گردید. طبق نتایج حاصل، میزان متوسط فرسایش و تولید رسوب در کل حوزه آبخیز بابلرود در روش Douglas به ترتیب 163/1527 و 109×38/48 تن در سال و در روش Musgrave به ترتیب 802/30234 و 528/10240 تن در سال  برآورد گردید. نتایج نشان داد که در حوزه مورد مطالعه، دقت و کارایی مدل Musgrave نسبت به مدل Douglas بیشتر می­باشد.   

واژگان کليدي: فرسایش، رسوب، حوزه آبخیز بابلرود، Douglas، Musgrave 

نخستین همایش ملی دماوند کوه، 1391 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 11:23 قبل از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد
حسن فتحي زاد1،صالح آرخی ،  عطا صفری ، بهزادگل محمدی  

1- دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه ایلام

Hasan_fathizadah@yahoo.com


چکیده

تخمین درست میزان فرسایش، تأثیر بسزایی در تدوین برنامه هاي مدیریتی آبخیز ها دارد.متأسفانه در اکثر مدلهاي برآورد فرسایش به فاکتور فرسایش پذیري ذاتی واحدهاي زمین شناسی کمتر توجه می شود.  با توجه به حساسیت موضوع، در این تحقیق به جهت تشریح وبررسی بیشتر ساختار زمین شناسی حوضه بنادك سادات استان یزد، میزان سختی هر یک از واحدهاي زمین شناسی با استفاده از روش مقیاس پروتودیاکونوف بررسی شد، و بر اساس آن ، امتیاز فرسایش پذیري ذاتی واحدها براي مدل MPSIAC تعیین گردید.  سنگهاي حوضه ي بنادك سادات از نظر وسعت يا گستره به ترتيب عبارتنداز: گرانيت، دولوميت و دولوميت هاي آهكي(سازند شتری)، آهك متوسط تا ستبر لايه (آهك تفت)، نهشته هاي بستر رودخانه، نهشته هاي آبرفتي. حساسيت اين حوضه به فرسايش بدليل وجود تشكيلات مقاوم آهكي وگرانيتي کم بوده و فرسايش وتوليد رسوب در آن كم مي باشد. اكثر رسوبات توليدي ناشي از هوازدگي (آلتراسيون) ماسه سنگ و شيل در منطقه است كه حساسيت نسبتاً زيادي به فرسايش دارد.

 

واژگان کلیدي : فرسایش پذیري ذاتی، مقیاس پروتودیاکونوف، سنگهاي دگرگونی، مدل MPSIAC، حوضه بنادك سادات


سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشگاه ساری، 1391 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 11:16 قبل از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد
*حسن فتحي زاد، دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه ایلام

Hasan_fathizadah@yahoo.com

مهدی تازه، دانشجوي دكتراي بيابان زدايي دانشگاه تهران 

حاجی کریمی، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام   

سروک قادری ، دانش آموخته مرتع وآبخيزداري دانشگاه يزد   

چكيده:

پدیده تخریب و فرسایش خاک از جمله مخاطرات پیش روی بشر در قرن اخیر می باشد که امنیت غذایی را هدف قرار گرفته است. هرچند این فرآیند تحت تاثیر فعالیت های انسانی تشدید می شود ولی عوامل زمین شناسی نقش اساسی در این زمینه ایفا می کنند. مطالعه حاضر به بررسی حساسیت سازندها و سنگها به فرسایش و تعیین مناطق فرسایش پذیر روي نقشه با استفاده ازسه  روش فيض نيا، پرتودياكوف (رزوسكي پونوويك،1971) و سازمان زمين شناسي در حوضه آبخیز حوضه ي بنادك سادات یزد پرداخته است. در بسیاري از طرح هاي آبخیزداري براي اندازه گیري شدت فرسایش نیاز به تعیین مقاومت سنگ هاي مختلف حوضه در مقابل فرسایش می باشد و بر این اساس طبقه بندي صورت گیرد. در این تحقیق با استناد به جداول ارائه شده در روشهاي مذکور، واحدهاي سنگ شناسی زیر حوضه از نظر حساسیت به فرسایش طبقه بندي شد، سپس مساحت هر رده به هکتار و درصد محاسبه شده و سپس بر اساس آن نقشه حساسیت به فرسایش حوضه در مقیاس1:50000 تهیه شده است. مقایسه نتایج حاصله نشان می دهد که هر سه روش بکار برده شده، ميزان فرسايش ورسوب در حوضه بنادك سادات را كم برآورد نموده اند؛ بنایراین می توان نتیجه گرفت نتایج روشهای فوق تا حد قابل توجهی به یکدیگر نزدیک بوده و برای چنین مناطقی قابل کاربرد می باشند.

 واژه های کلیدی: فرسایش و رسوب، آبخیزداري، زمین شناسی، بنادک سادات، یزد

پانزهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1391


 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 11:8 قبل از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد

Mapping Soil Erosion and Sediment Yield Susceptibility using RUSLE, Remote Sensing and GIS(Case study: Cham Gardalan Watershed, Iran)


Saleh Arekhi, Ali Darvishi Bolourani,Afshin Shabani, Hassan Fathizad, Salman Ahamdyasbchin

Abstract

The soil erosion is the most serious environmental problem in watershed areas in Iran. The main factors affecting the amount of soil erosion and sediment yield include vegetation cover, topography, soil, and climate. In order to describe the areas with high soil erosion and sediment yield risks and to develop adequate erosion preventation measures in watersheds of dams, erosion and sediment yield maps should be generated considering these factors. The purpose of this study was to investigate the spatial distribution of annual soil loss and sediment yield in Cham Gardalan watershed, Ilam Province, Iran, using Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) model. Remote Sensing (RS) and Geographic Information System(GIS) technologies were used for erosion and sediment yield risk mapping, based on the this model. The R-, K-, LS-, C- and P- factors were obtained from monthly and annual rainfall data, soil map of the region, 50-meter Digital Elevation Model (DEM), Remote Sensing (RS) techniques (with use of NDVI), and GIS, respectively. The mean values of the R-, k-, LS-, C- and P- factors were 265.96 MJ mm ha−1 h−1 year−1, 0.29 t h MJ-1 mm-1, 14.31, 0.48 and 1 , respectively. The study indicated that the slope length (L) and slope steepness (S) of the RUSLE model (R2 = 0.84) were the most effective factors controlling soil erosion in the region. The average annual soil loss and sediment yield is predicted up to 38.81 and 19.01 (t h-1 year-1), respectively. The measured average annual sediment yield 16.58 (t h-1 year-1) was very close to estimated value (19.01 t h-1 year-1). Moreover, the results indicated that 47.46%, 11.22%, 9.69%, 11.29%, 20.34% of the study area was under minimal, low, moderate, high and extreme actual erosion risks, respectively. Since 31.63% of the region is under high and extreme erosion risk, adoption of suitable conservation measures seems to be inevitable. The RUSLE model integrated with RS and GIS technologies has great potential for producing accurate and inexpensive erosion and sediment yield risk maps in Iran. 

Key words: GIS, RS, RUSLE, Sediment yield, Soil erosion, Cham Gardalan watershed

Advances in Environmental Biology, 6(1): 109-124, 2012, ISSN 1995-0756


 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 10:41 قبل از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد

*حسن فتحي زاد1، احمد نوحه گر ، مرزبان فرامرزي  و مهدی تازه


1 دانشجوي کارشناسي ارشد بيابانزدايي، داشکده کشاورزي دانشگاه ايلام     

Email: Hasan_fathizadah@yahoo.com


چکیده

بسیاری ازفعالیت ­های انسانی به­دلیل عدم توجه به محدودیت­ هاي محیط زیستی بر سیماي ­محیط، تاثیرگذار بوده و اثرات­ زیست­ محیطی شدیدي بر اکوسیستم ­هاي طبیعی دارد. اين مطالعه به­منظور بررسي روند تغييرات سيماي ­سرزمين در منطقه دهلران استان ايلام انجام ­شده است. به منظور تهيه نقشه ­هاي پوشش­سرزمين و تحليل تغييرات، به­ترتيب از تصاوير ماهواره­اي (1364) TMو (1386) ETM+و متريك ­هاي مساحت­ طبقه، تراکم ­لکه، تعداد ­لکه، متوسط اندازه لکه، تراکم ­حاشيه و متوسط شاخص شکل استفاده ­شد. به­ منظور آناليز گسستگي چشم­انداز، متريک­ هاي متنوع الگوي چشم­انداز در سطح کلاس با استفاده از نرم ­افزار FRAGSTATS محاسبه ­شد. تجزيه ­و ­تحليل متريك­­هاي سيماي ­سرزمين بيانگر جايگزيني گسترده اراضي مرتعي ­متوسط توسط اراضي کشاورزی، مرتعي ­فقير، مسکونی­ و باير بوده ­است. نتايج بدست­آمده نشان­داد، افزايش تعداد لكه ­ها و كاهش ميانگين مساحت، شاخص مهم تجزيه بوده و روند تخريب و تجزيه سيماي­ سرزمين به­صورت افزايشي بوده ­است. نتايج بدست­ آمده، لزوم توجه به وضعيت كاربري و پوشش ­سرزمين در منطقه، به ­منظور بهره ­برداري مناسب و پایدار از منابع ­طبيعي است.

کلمات کليدي:کاربري اراضي، متريك هاي سيماي سرزمين، گسستگي سيماي سرزمين، منطقه دهلران،استان ايلام.

  دوفصلنامه علمی-پژوهشی آمایش سرزمین، دوره پنچم، شماره اول، بهار و تابستان 1392، ص 79-99 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 10:31 قبل از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد
1- حسن فتحي زاد، دانشجوي كارشناسي ارشد بيابانزدايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه ايلام.
Hasan_fathizadah@yahoo.com
2- صالح آرخي، استاديار گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گلستان.
3- مهدي تازه، استاديار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه اردكان.

چکيده

تهیه نقشه کاربری اراضی از روی تصاویر ماهواره­ ای امکان آشکارسازی تغییرات آن ­را در طول یک دوره فراهم می­سازد. روش ­هاي­ مختلفی نیز براي آشكارسازي تغييرات وجود ­دارد. در اين مطالعه از تصاوير ماهواره لندست در بازه زمانی 1988-2007 استفاده شده و شش تکنیک آشكارسازي تغييرات در منطقه بیابانی مهران استان ایلام با مساحت 146265 هکتار مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک­های آشکارسازی تغییرات مورد استفاده در این مطالعه شامل تفاضل­ تصوير، آنالیز مؤلفه­های اصلی، تفاضل شاخص نرمال شده پوشش­گیاهی، آنالیز مؤلفه­ های متعارف، تفاضل تسلدکپ (روشنایی) و روش مقایسه پس از طبقه­بندی بوده­اند. در این مطالعه به منظور تعیین آستانه در روش­هایی که نیازمند تعیین آستانه هستند از روش آماری استفاده شده است و بر این اساس مشخص شده­است که آستانه تغییر در منطقه مورد مطالعه با 1  انحراف از میانگین قرار داشته­است. پس از تعیین آستانه تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون تغییر مشخص گردیده ­است. برای ارزیابی دقت تکنیک­ های آشکار­سازی تغییرات، از نقشه واقعیت زمینی و بازدید­های زمینی استفاده شده و دقت کل و ضریب کاپا برای هرکدام محاسبه ­شد. بر اساس نتايج به­­ دست آمده مشخص­شد که روش تفاضل باند مادون قرمز به­ترتيب با دقت کل و ضريب کاپاي 66/95 و 0/94 بيشترين دقت و روش تفاضل CCA2 به ترتيب با دقت کل و ضريب کاپاي 29 و 0/17 کمترين دقت را در آشکارسازی­ تغييرات کاربري اراضي منطقه مورد مطالعه داشته­اند.

کلمات کليدي: تفاضل تصویر، آنالیز مؤلفه ­های اصلی، تفاضل NDVI، آنالیز مؤلفه­های متعارف، تفاضل تسلدکپ، منطقه مهران.

دو فصلنامه علمي- پژوهشي خشك بوم جلد 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392: ص 56-58


 
 • چهارشنبه 1392/12/28 - 10:25 قبل از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده: حسن فتحي زاد

محمد ملکي1حسن فتحي زاد2

1- کارشناس ارشد  عمران- سنجش از دور، گروه عمران، دانشکده فني ومهندسي دانشگاه ايلام

 2- دانشجوي کارشناسي ارشد بيابانزدايي، داشکده کشاورزي دانشگاه ايلامجکیده

گسترش شهرها علاوه بر تغییرات کاربری ها، موجب تغییرات در الگوی سیمای سرزمین شهرها شده است و این پدیده اثرات متعددی برروی ساختار، کارکرد و تغییرات سیستم های اکولوژیک دارد. بنابراین با توجه به آثار منفی ناشی از استفاده نامناسب از سرزمین و تغییر کاربري اراضی، آگاهی و شناخت روند تغییر پذیري، در ارزیابی آثار محیط زیستی ناشی از توسعه به منظور طرح ریزي و مدیریت پایدار سرزمین ضروري است . اين مطالعه به ­منظور بررسي روند تغييرات سيماي ­سرزمين در شهر کرمانشاه انجام ­شده است. به منظور تهيه نقشه ­هاي پوشش ­سرزمين و تحليل تغييرات، به­ترتيب از تصاوير ماهواره­اي (1366) TMو (1385) ETM+و متريك ­هاي مساحت­ طبقه، تعداد ­لکه، متوسط اندازه لکه، تراکم ­حاشيه و متوسط شاخص شکل استفاده ­شد. تجزيه ­و ­تحليل متريك­­هاي سيماي ­سرزمين بيانگر جايگزيني گسترده فضای سبز، باغ، چنگل و مرتع توسط اراضي مسکونی، کشاورزی و آب بوده ­است. نتايج بدست­آمده نشان­داد، با افزایش مساحت میزان تعداد لکه و تراکم حاشیه کاهش می باید، یا به عبارتی رابطه عکس با هم دارند. تغییر در خصوصیات مکانی، در کارکرد اکولوژیک منطقه تاثیرگذار است و بایستی در برنامه ریزی و آمایش سرزمین مود توجه قرار گیرد.

کلمات کليدي: GIS، سیمای سرزمین، متريك، خصوصیات مکانی، شهر کرمانشاه

 فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه­ای). موسسه آموزش عالی قشم. 1392آخرین مطالب

 
» ارزيابي کارايي انواع روش های طبقه بندی درختي جهت استخراج نقشه کاربری اراضي با استفاده از داده های ما ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» مقايسه روشهاي شبکه عصبی مصنوعی آرتمپ فازي و پرسپترون چند لايه در تهيه لايه كاربري اراضی در منطقه بيا ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» تعین حساسیت سازندهای زمین شناسی حوزه دویرج منطقه خشک و نیمه خشک دهلران به فرسایش پذیری ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» بررسی میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل های Douglas و Musgrave ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» بررسي درجه سختي و ميزان فرسايش پذيري ذاتي واحدهاي زمين شناسي در حوضه بنادك سادات استان يزد ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» پهنه بندي فرسایش پذیري از دیدگاه زمین شناسی (منطقه ي مورد مطالعه: حوضه ي بنادك سادات- يزد) ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» Mapping Soil Erosion and Sediment Yield Susceptibility using RUSLE, Remote Sensing and GIS (Case stu ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» بررسی تغییرات کاربری اراضی براساس تجزیه و تحلیل متریک های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور و ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» بررسی روش های مختلف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» آنالیز تغییرات کاربری اراضی شهر کرمانشاه با استفاده از GIS و متریک های سیمای سرزمین ( چهارشنبه 1392/12/28 )
» بررسی روند GIS تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز خشک ونیمه خشک دویرج با استفاده از سنجش از دور و ( سه شنبه 1392/12/27 )
» روش زمين آماري كريجينگ ( سه شنبه 1392/12/27 )

لینکستان

 

درباره ما


حسن فتحي زاد ٍ این وبلاگ برای دوستانی که به سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش راه دور علاقه مند هستند طراحی شده است. لطفا نظر بدهید.
ایمیل : Hasan_fathizadah@yahoo.com